Kesavridhy Hair Tonic

Kesavridhy Hair Tonic

180.00

കേശവൃദ്ധി ഹെയർ ടോണിക്

For hair lose, dandruff, hair growth, insomnia, head ache and louse.

മുടികൊഴിച്ചിൽ, താരൻ, അകാലനര എന്നീ ശിരോരോഗങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം.

முடி உதிர்தல், பொடுகு மற்றும் முன்கூட்டிய எடிமாவுக்கு இது நல்லது.

 

 

 

For external use. Massage head with oil. Wash or bath after 20 mins.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kesavridhy Hair Tonic”

Your email address will not be published. Required fields are marked *