Multani Mitti + Rose water

Multani Mitti + Rose water

130.00

മുൾട്ടാണി മിട്ടി + റോസ് വാട്ടർ

Get rid of acne, scars and hot spots on your face

മുഖക്കുരു, പാടുകൾ, ചൂടുകുരു എന്നിവ അകറ്റി മുഖത്തിന്‌ നിറം ലഭിക്കുവാൻ

உங்கள் முகத்தில் உள்ள முகப்பரு, வடுக்கள் மற்றும் சூடான இடங்களை அகற்றவும்

 

 

Mix it with Multani Mitty and Rose Water and apply it on your face. When dry, rinse with warm water.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Multani Mitti + Rose water”

Your email address will not be published. Required fields are marked *